Skip to main content

Privacy

Privacyverklaring

Kempense Hondenschool VZW (Kemphosch VZW), met maatschappelijke zetel te 2310 Rijkevorsel, Poelberg 5, verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig deze privacyverklaring. Deze privacyverklaring wordt regelmatig bijgewerkt en kan worden geraadpleegd op onze website www.kemphosch.be

Algemeen

Wij zijn verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Dat doen wij conform de geldende wetgeving, in het bijzonder de Wet tot bescherming van de persoonlijks levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens olsook de Algemene Verordering Gegevensbescherming (AVG ook wel bekend als de GDPR-verordening), in voege per 25 mei 2018.

Met verwerking van persoonsgegevens bedoelen wij onder meer het verzamelen, het opslaan, het opvragen, het gebruiken, het doorzenden en het wissen van persoonsgegevens.

Indien na het doornemen van onze privacyverklaring meer informatie wenst te bekomen over hoe wij uw persoonsgegevens concreet verwerken, kan u  ontact met ons opnemen via wendy.kemphosch@gmail.com of penningmeester@kemphosch.be

Uw privacy wordt gerespecteerd.

Welke gegevens verwerken wij en met welk doel.

Kempense hondenschool VZW verwerkt je persoonsgegevens als je lid wordt van onze vereninging en deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Geboortedatum
  • Adresgegevens
  • Telefoon- en/of GSM nummer
  • E-mailadres
  • Bankrekeningnummer
  • Beeldmateriaal

Wij verwerken deze gegevens om je e-mails of nieuwsbrieven te kunnen sturen. Je uit te nodigen voor activiteiten. Ze te gebruiken op onze website. Betalingen en inschrijvingen voor onze wedstrijden te controleren.

Automatische besluitvorming.

Kempense Hondenschool VZW neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen.

Hoe lang bewaren we uw persoonsgegevens

De persoonsgegevens zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen.

De ledengegevens zullen worden bewaard tot maximum 36 maanden na beëindiging van het lidmaatschap.

Gegevens over door ons ingerichte wedstrijden worden gedurende 5 jaar, na de beëindiging van de wedstrijd, bewaard.

Delen van persoonsgegevens met derden

Kempense Hondenschool VZW verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Met bedrijven en verenigingen die jou gegevens verwerken sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens.

Cookies, of vergelijkbare technieken.

Kempense Hondenschool VZW gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Recht van inzage, verbetering, wissen, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens

De betrokkene heeft te allen tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze laten verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze in principe laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking van hem/haar betreffende persoonsgegevens.

Bovendien, heeft de betrokkene het recht op een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van zijn persoonsgegevens te bekomen of om de overdracht te vragen van de persoonsgegevens aan een derde partij. In deze gevallen kunnen wij de betrokkene vragen om zich te legitimeren, voordat wij voldoen aan het verzoek.

Beveiliging.

Kempense Hondenschool VZW neemt de bescherming van jouw gegevens ernstig en neemt passende maatregenen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveidigd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik neem van contact op met wendy.kemphosch@gmail.com of penningmeester@kemphosch.be

Klacht

De betrokkene beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel - commission@privacycommission.be)